169MDTM-317-星奈爱

169MDTM-317-星奈爱

【气味】苦,寒。时珍曰∶《本经》主治风水黄胆者,柳花也。

此物才及三尺,便开花结子。谓无风自动,则无此事。

【集解】时珍曰∶扶桑产南方,乃木槿别种。今校之,与营实殊别也。

震亨曰∶经络隧道,以通畅为平和。急以白矾、巴豆烧灰,吹入耳猝聋闭∶巴豆一粒。

久则面散不粘矣,名曰络索米。一加苍术、枳壳减半。

平地则易长,居崖堑则难生。 《汉书·郊祀志》以牡荆茎为幡竿,则明知非蔓荆也。

Leave a Reply